Rehabilitació coberta Can Luna a La Garriga (Barcelona)

  • Localització: La Garriga
  • Superfície: 55 m²
  • Any del projecte: 2015

Es tracta del conjunt d'edificis on hi havia les instal·lacions de la fàbrica Carlos Luna, coneguda com a Can Luna.
L’Ajuntament de La Garriga pretén intervenir i rehabilitar la nau adjacent al Passeig del Congost del recinte de Can Luna, ubicat al terme municipal de La Garriga, per tal d’habilitar la seva funcionalitat com a magatzem.
L’estructura de la coberta a dues aigües de la nau en qüestió es tracta d’una sèrie d’encavallades (cada 5,00m) de fusta amb unions metàl·liques que suporten corretges també de fusta. L’entrebigat estaria format per peces de rasilla (ceràmica plana) i l’acabat superior seria de teula àrab. La coberta desaigua al carrer mitjançant un ràfec de 30cm sense canaló i a la part interior del conjunt a un canaló de recollida d’aigües. El cel ras original de la nau es troba recolzat al tirant de l’encavallada i està construït mitjançant encanyissat, deixant una alçada lliure de 4,90m.
L’encavallada a reconstruir és la tercera comptant des del carrer, així com els dos trams de coberta que suportava, que van col·lapsar juntament a aquesta.
Les encavallades estan suportades per una sèrie de pilastres de maó massís de 45x45cm vistes des de l’exterior separades 5,00m entre eixos i amb unes pilastres intermèdies també de maó massís de 30x45cm.
La paret de tancament existent es de 30cm de gruix enrasada amb les pilastres a l’interior de la nau, enguixada i pintada per l’interior i arrebossada per l’exterior. Les finestres, de les que s’hauran de substituir tants els vidres simples malmesos com els inexistents, es troben centrades entre cada parella de pilastres.
No s’intervindrà a nivell de fonamentació a l’edifici, executant-se únicament pel que fa a estructura, l’encavallada de fusta col·lapsada de la nau adjacent al Passeig del Congost, així com les corretges de fusta corresponents a dos trams de coberta (els que suporta la encavallada enderrocada).