Habitatge Plurifamiliar, local i aparcament a La Garriga (Barcelona)

  • Localització: La Garriga
  • Superfície: 5.295 m²
  • Any del projecte: 2014

Construcció d’un edifici de 9 habitatges, un local i aparcament, composat per dues plantes soterrani, planta baixa dos plantes pis i sotacoberta destinats a aparcament, local i habitatge.
L’edifici esta ubicat al carrer Calabria 1-11, fent cantonada amb el carrer Torrent de la Sínia i el carrer Figaró.

ESTRUCTURA

L’estructura de l’edifici serà a base de forjats reticulars de 25+5 amb intereix de 85 centímetres recolzant sobre pilars i pantalles de formigó armat “in situ” i murs pantalla perimetrals. La coberta, les rampes i les escales seran a base de lloses massisses de formigó armat.

La fonamentació de l’edifici serà directa a base de sabates aïllades i la contenció serà a base de murs pantalla que alhora serà recolzament dels pilars de façana i mitgera.