Nova marquesina a Les Franqueses del Vallès (Barcelona)

  • Direcció Facultativa: MPa Enginyers
  • Localització: Les Franqueses del Vallès
  • Superfície: 280 m²
  • Any del projecte: 2018

Construcció d'una marquesina adossada a la nau existent per a una per a empresa fabricació de components per a l'automoció
L'objectiu de la marquesina és per a protegir de la pluja el material acopiat com els transportistes que la manipulen.
Aquesta marquesina es recolzarà en la estructura portant existent, pel que caldrà, prèviament a la seva construcció, un certificat de solidesa de l'estructura existent amb l'increment de càrregues provinents de la nova construcció.