Dipòsits per a depuradora a Granollers (Barcelona)

  • Arquitecte: MPa Enginyers
  • Direcció Facultativa: MPa Enginyers
  • Superfície: 246 m²
  • Any del projecte: 2019

Projecte d’execució d’obra civil per l’execució d’una basa, encarregat per EMPEDRAT 2015 S.L.
El projecte queda emplaçat dins de l’activitat que AUDENS FOOD S.A. té al terme municipal de Granollers, ubicada al Travessera Jordi Camps nº 12 dins el Polígon Industrial de Jordi Camp.
L’obra civil correspon a l’execució de dos dipòsits necessaris per la depuradora, amb una superfície construïda de 246,75m².
Per una banda tenim un dipòsit previ d’acumulació d’aigües residuals, del qual es travessarà l’aigua fins la depuradora. I per altra, tenim la bassa on s’instal·larà la depuradora.
Dipòsit d’acumulació previ:
Es tracta d’un dipòsit totalment soterrat de 35m³ de capacitat adjacent a la depuradora.
El dipòsit s’ha resolt amb formigó armat, una llosa inferior de fonaments amb murs de contenció perimetrals. El dipòsit no té cap forjat superior, únicament s’instal·larà una reixa de tramex per evitar caigudes al seu interior.
Bassa depuradora:
Es tracta d’una bassa de grans dimensions semisoterrada, dividida en dos vasos gracies a un mur intermedi, de 674m³ de capacitat el primer vas i de 730m³ el segon. La profunditat de la bassa serà de 7m, tenint unes dimensions en planta de 10,7x9m² i de 11,6x9m² respectivament.
La bassa queda semisoterrada en el terreny. Al existir pendent, la cota de soterrament serà variable, de 1,50m en el costat on es troba el dipòsit d’acumulació i de 2,25 a la banda oposada.
La bassa s’ha resolt amb formigó armat, una llosa inferior de fonaments amb murs de contenció perimetrals i un mur intermedi per separar els dos vasos.
La bassa té un forjat superior on s’instal·larà tota la maquinària de la depuradora i els registres necessaris pel procés. El forjat s’ha resolt amb placa alveolar prefabricada recolzada en els murs perimetrals, capaç de suportar les càrregues prescrites per l’enginyeria del procés.
Per la recollida d’aigües en la superfície del forjat superior i evitar el basament d’aquestes aigües pel fust del mur de la bassa, s’ha previst un sòcol perimetral amb una filada de bloc i pendents sobre la superfície del forjat per conduir les aigües cap als registres superiors existents al forjat.

L’estructura s’ha resolt amb formigó armat, “in situ pels murs i lloses de fonaments dels dipòsits i sistema prefabricat pel forjat que forma la tapa de la depuradora.
El dipòsit d’acumulació està format per murs de contenció executat a dues cares de 25cm de gruix i una llosa de fonaments del mateix gruix.
Pel que fa a la bassa de la depuradora els murs i llosa de fonaments tindran el mateix sistema constructiu però amb un gruix de 50cm tant pels murs com per la llosa de fonaments.
El forjat de la depuradora s’ha resolt amb placa alveolar de 30cm de cantell més 10cm de capa de compressió, capaç de suportar la càrrega superficial requerida, de 13kN/m².
La capa de compressió estarà ancorada a la coronació dels murs per tal de que el mur funcioni com un mur de soterrani, travat a la part superior. Perquè sigui així, la capa de compressió s’ha armat amb una armadura capaç de suportar les traccions en el cap del mur provocades per les empentes de l’aigua.