Fossats per a maquinària a St. FEliu del Llobregat (Barcelona)

  • Localització: Sant Feliu del Llobregat (Barcelona)
  • Superfície: 56 m²
  • Any del projecte: 2017

Projecte estructural per l’execució d’uns fossats per maquinaries
La propietat pretén instal·lar una nova màquina a la seva activitat, denominada AIDA. Això els obliga a modificar l’actual lay-out, desplaçant tres màquines existents a una nova ubicació, les màquines 28, 29 i 30.
Per tal d’ubicar les màquines a la seva posició definitiva, s’han d’executar els fossats necessaris per la seva instal·lació, idèntics als que hi han actualment però en una nova posició.
Per altra banda caldrà executar un nou fossat per instal·lar la màquina AIDA seguint les especificacions tècniques del proveïdor.

ESTRUCTURA
L’Estructura necessària per la instal·lació de les màquines consisteix en uns fossats, és a dir, murs de contenció perimetrals i una llosa de fonaments a la base la qual transmetrà les càrregues de la màquina al terreny.
Els fossats per les màquines denominades 28, 29 i 30 estan formats per una llosa de 50 cm de cantell i un muret perimetral de bloc de formigó armat, ja que el desnivell és inferior a 1,5m
Pel cas de la màquina Aida, es tracta d’un fossat de gran fondària, 3,80m, pel que s’ha proposat un mur de contenció perimetral de formigó armat, encofrat a dues cares, i una llosa de fonaments de 60cm de gruix.