Habitatge unifamiliar aïllat a Roses (Girona)

  • Localització: Roses
  • Superfície: 583 m²
  • Any del projecte: 2018

Projecte estructural d’un habitatge unifamiliar aïllat ubicat a Roses (Girona). Es tracta d’una promoció privada.
L’habitatge està ubicat en un solar amb una forta pendent que comunica amb dos carrers, un superior i una altra inferior, des d’on s’accedeixen al habitatge.
La configuració del solar fa que l’habitatge estigui resolt amb varis nivells amb una contenció de les terres a la part posterior del habitatge en cada planta.
Aquest habitatge està format per planta soterrani, planta semisoterrani, planta baixa i coberta.
La resta del solar està resolta ambterraplenats formant varies feixes a diferents nivells gràcies a murs de contenció. En una plataforma d’aquestes s’executarà una piscina desbordant.

L’estructura estarà formada per forjats unidireccionals recolzats sobre pòrtics formats per bigues de cantell i pilars metàl·lics.
Es construiran forjats sanitaris totes les zones de l’habitatge on no existeix una planta inferior.
La coberta és invertida amb pendents lleugeres i un llit de graves a la part exterior.
Degut a la forta pendent del solar la part posterior de cada planta queda semisoterrada, pel que exigirà fer murs de soterrani per poder contenir les terres.
La resta del solar per poder resoldre la forta pendent, s’ha previst realitzar terrasses gràcies a la contenció de terres mitjançant murs de contenció. En una terrassa d’aquestes s’ubicarà una piscina resolta amb formigó armat.