Habitatge unifamiliar aïllat a Peralada (Girona)

  • Localització: Peralada
  • Superfície: 302 m²
  • Any del projecte: 2019

Projecte estructural d’un habitatge unifamiliar aïllat al terme municipal de Peralada (Girona). Es tracta d’una promoció privada.
L’habitatge en qüestió està format per plantes baixa i primera.

Es tracta d’una estructura formada per lloses massisses de formigó recolzades en pilars metàl·lics tipus HEB o tubulars rodons reomplerts de formigó.
La coberta és plana i també està formada per forjat unidireccional de formigó.
La fonamentació és superficial per mitjà de sabates, algunes d’elles amb pous de formigó.