Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Les Franqueses del Vallès

L’estructura principal de l’edificació objecte d’aquest projecte son pilars i bigues metàl·liques (tipus HEB i IPE respectivament) d’on es recolzarà una xapa col·laborant per a formació de forjats.

Les escales seran també amb base de muntants metàl·lics (tipus IPE) i formació de graons amb fabrica de maó.

L’informe geotècnic dictamina que la fonamentació pot ser directa a base de sabates que recolzin a base de pous de formigó pobre sobre la Unitat Geotècnica 2.

El terreny és lleugerament expansiu, però la pressió d’inflament és inferior a la tensió mínima que transmeten les sabates al terreny, per tant no calen mesures especials per a evitar l’aixecament.