Coberta camp de futbol Coria-Extremadura

La present estructura es tracta d’una marquesina per a la sustentació de plaques solars fotovoltaiques en l’estadi de fútbol de Còria, municipi d’Extremadura.

Aquesta marquesina alhora s’emprarà com a coberta de les graderies principals.
L’estructura serà a base de perfileria metàl·lica. Per a superar la llum important de la zona de tribuna es recorrerà a un tallallum central recolzat en bigues en gelosia.

La principal dificultat de l’obra rau en la fonamentació ja que l’estrat resistent en troba a 4-5 metres de profunditat i es té una gran limitació espacial ja que les graderies ja estan construïdes, així com el carrer paral·lel a aquestes. Per tant es recorre a micropilotatge i enceps adaptats a les instal·lacions que es troben en el vial.

El resultat final de la coberta un cop col·locades les corretges i les plaques fotovoltaiques és el següent: