U.A. 13a, Zona TI. Sta Agnes de Malanyanes.

Es tracta d’un edifici d’habitatges ubicat a l’entrada Santa Agnés de Malanyanes.

L’edifici disposa d’un soterrani amb 39 places d’aparcament, planta baixa amb dos locals comercials i tres vivendes i tres plantes pis amb 22 habitatges, ocupant un total d’una superfície de 5.000 m².

L’estructura és a base de murs de formigó, fonamentació profunda a base d’enceps i pilots per a arribar a superar els primers 7.5 metres de reblert i llims de baixa compactació. Les plantes son forjats reticulars, recolzats en pilars de formigó armat. La formació de coberta es a base d’envanets de sostremort.