Serveis estructurals

MPa Enginyers ofereix els següents serveis:

Assessorament puntual:

 • Avaluació de patologies
 • Determinació d’aptitud al servei d’elements estructurals
 • Disseny i càlcul de reforços
 • Estudi de possibles solucions estructurals a adoptar

Projecte estructural:

Obra nova i rehabilitació en edificacions i construccions industrials

 • Realització de plànols constructius
 • Realització de memòria de càlcul
 • Visat del projecte estructural
 • Realització d’amidaments i/o pressupost de l’estructura

Estructures per urbanització:

 • Elements de contenció
 • Soleres
 • Marquesines

Presència a obra

 • Direcció facultativa
 • Direcció d’obra
 • Assessorament estructural a peu d’obra
 • Coordinació en seguretat i salut