Plaça L’Escorxador – Les Franqueses del Vallès

El present projecte es tracta d’un edifici plurifamiliar amb un total de 2300 m² construits. L’edifici està dotat de dos soterranis i 3 plantes pis, més coberta, i queda ubicat a la cantonada entre la carretera de Ribes i la plaça de l’Escorxador al municipi de Les Franqueses del Vallès.

Els sostres s´han resolt amb sostre reticular de formigó armat, de cantell 30 cm ( 25+5), format per una retícula de 85x85cm amb nervis de 15 cm d’amplada. A excepció de la coberta, la qual s’ha optat per una llosa massissa de 20 cm de cantell.

Els fonaments en un principi s’havia proposat de fer-ho amb sabates aïllades i murs de sòtan perimetrals de dos alçades. A l’hora de l’execució ens vam trobar amb molta aigua a la cota de fonaments, a més les terres no eren uniformes, per tant juntament amb el constructor i la direcció facultativa es va proposar de modificar la fonamentació per tal d’executar-la amb pilotatge. El mur perimetral també es va executar a base de pilots en tota la seva alçada, sent una peculiaritat del present projecte.

En aquest projecte també podem trobar unes mènsules curtes per tal de poder adaptar-nos a la geometria desitjada per l’arquitecte i aconseguir així el màxim de superfície útil als habitatges.

A continuació es poden consultar els plànols més representatius del projecte estructural.