Experiència

La nostra experiència s’ha consolidat gràcies a la participació en projectes d’estructures amb més de 250.000 m² edificats.

La tipologia estructural dels quals comprén tant l’estructura de formigó (reticulars, lloses massisses, unidireccionals, plaques prefabricades), com la d’acer (estructura metàl·lica, xapa col·laborant), forjats mixtes o de fusta.

Hem treballat amb diferents sistemes de fonamentació, des de tipus directe (sabates, lloses) fins a profundes (pilots, mòduls pantalla i micropilots). Abarcant tot tipus de contenció com ara murs convencionals, murs pantalla, murs pilotats entre d’altres.

La varietat de les construccions comprèn tant edificis d’habitatges, locals comercials, aparcaments, naus industrials, com diversos sistemes estructurals auxiliars per a la indústria i l’obra civil.

Hem rehabilitat edificis existents, tractant nous estintolaments, realitzant recalçaments, remontes, reforços per a canvi d’ús o per patologies.

Realitzem estudis tensionals d’elements singulars mitjançant elements finits.