Anna Carmona

Arquitecta tècnica

Títol d’arquitecta tècnica per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona

Tècnica superior en desenvolupament de projectes de la construcció.

2003/2004: Realització de tasques de delineació en l’àmbit de la topografia, digitalitzant plànols, aixecaments de estats actuals i revisions en el sector de la construcció i urbanisme. Preparació planols per incloure el sistema SIG del propi client.                                                                                                                                                                                        2004/2005: Realització projectes bàsics i executius de construcció d’edificacions unifamiliars aïllades, ajudant de l’arquitecte en les tasques de documentació, amidaments del projecte, presentació de documentació als ajuntaments.

2005/2007: Delineació d’estructures de formigó armat, i metàl·liques. Responsable del projecte, control de tota la part de delineació i amidaments d’aquest. Revisió final del projecte i pressupost.

2007/2010: Realització d’amidaments de l’estructura de les edificacions, i posterior pressupost.

2010/2011:  Subcontractació d’industrials i proveïdors de materials, realització de comparatius, direcció d’obra, previsió de costos i material de construcció.

2011/actualitat: Revisió del projecte final estructural des del punt de vista d’execució en obra i realització d’amidaments.