Carrer Sant Baldiri, 14. Lliçà d’Amunt

Es tracta d’un edifici unifamiliar aïllat ubicat al carrer Sant Baldiri,14.

L’edifici disposa d’un soterrani destinat a aparcament, planta baixa i dues plantes pis.

La fonamentació es de tipus llosa massissa per reduir al mínim les deformacions diferencials produïdes pel substrat d’argiles expansives al qual es recolza, així com per a compensar completament l’empenta expansiva ascendent que es podria produir. L’estructura és a base de murs de formigó armat, forjats de llosa massissa i pilars metàl·lics.