Carrer Ponent 2-6, Anglès (Girona)

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de planta baixa, 2 plantes pis, coberta i soterrani.

Per motius geotècnics del terreny l’estructura s’ha hagut de plantejar amb tres juntes estructurals. A efectes estructurals podem parlar de  tres mòduls independent (A, B i C), de manera que cada mòdul recolza en un tipus de terreny diferent. Depenen del terreny en que recolzen s’ha optat per un tipus de fonaments, en el cas del mòdul B s’han projectat sabates i en el A i C mitjançant una llosa.

Les juntes estructurals s’han resolt mitjançant passadors tipus Goujoun-Cret, o bé mitjançant bandes de neoprè elàstiques, segons el cas.  Amb aquesta solució són capaces d’absorbir els assentaments diferencials excessiu en cas de que apareguin. D’aquesta forma s’aconsegueix que cada mòdul treballi independent, i així poder evitar que puguin aparèixer patologies en l’edifici resultant.

Els sostres s’han resolt mitjançant forjats reticulars de 25+5 cm de cantell i nervis de 15 cm, a excepció de la planta coberta que per criteris arquitectònics s’ha projectat de fusta recolzada sobre parets de càrrega.

A continuació es mostren els plànols més representatius del present projecte.