Carrer Pardal, 1. Lliçà d’Amunt

 

Es tracta d’una vivenda unifamiliar aïllada al terme municipal de Lliçà d’Amunt.

L’estrucutra està realitzada per mitjà de lloses massisses per a reduir el cantell del forjat, treballant amb llums irregulars de 4 a 6 metres.

La fonamentació és a base de sabates aïllades per als pilars centrals i continues per als murs de soterrani així com per el mur central.

L’edificació té la particularitat d’un vol de 3.4 metres en façana d’on recolzarà un pilar de cantonada. Per a la realització d’aquest element s’executarà una biga de cantell dins del mur de soterrani enrasada per sota en el forjat.