Carrer Martí i Pol. Sant Hilari Sacalm. Girona.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 270 m² construïts, al terme municipal de Sant Hilari Sacalm, província de Girona.

La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó.

La peculiaritat d’aquest projecte és la presència d’un desnivell molt pronunciat del terreny a on emplaçar l’edifici. El desnivell total des de la part dabantera de l’edificació fins a la part posterior és d’uns 6.5 metres. Per tant els murs de soterrani seran esglaonats i permetran un reblert interior de fins a 2.5 metres. En la part lateral, a causa de la presencia d’edificació veïna, es fan murs convencionals per mitjà de bataixos.

Degut a la presència de reblert en la part interior dels murs d’entre d’1.5 i 2.5 metres serà necessaria la cosntrucció de nans de formigó d’on naixeran els pilars, així com de bigues de formigó d’on naixeran les parets de “gero” per a recolzament de parets de càrrega així com les escales.

Els forjats son forjats reticulars per a totes les plantes excepte la coberta, que serà de bigues de fusta.