C/ Mina de Madró amb C/Màrtirs, La Pobla de Mafumet

L´estructura objecte d’aquest projecte és la d´un edifici plurifamiliar de planta baixa més tres i coberta, amb una o dos plantes soterrani depenent de la zona, ubicat a la cantonada del C/ Màrtirs i C/ Mina de Madró, al terme municipal de la Pobla de Mafumet. Es tracta d’un  edifici de gran envergadura amb un total de 7.623 m² de sostre.

S’ha proposat realitzar tres juntes estructurals a l’edifici, degut al gran tamany dels forjats, de forma que cap sostre no superi 30 ml de placa contínua. La decisió d’on realitzar les juntes estructurals ha estat condicionat  pel tipus de terreny del solar, ja que ens hem trobat amb diferents tipologies d’estrats resistents, en les cotes de fonamentació, a diferents zones del solar. Per tant en la present estructura definirme tres mòduls estructurals independents Mòdul A, Mòdul B i Mòdul C.

S’han proposat diferents solucions en la fonamentació de cada mòdul, en funció de la tipologia de terreny que ens hem trobat. S’ha optat per sabates aïllades tant pel mòdul A  com el Mòdul C, ja que la capacitat portant a la cota de fonamentació era molt bona. En canvi, el Mòdul B es realitzarà mitjançant pilots, ja que en aquesta zona la capa geològica capaç de treballar per sabates es troba molt lluny.

Els sostres s´han resolt amb sostre reticular de formigó armat, de cantell 30 cm ( 25+5), format per una retícula de 85x85cm amb nervis de 15 cm d’amplada.

A continuació es mostren els plànols més representatius del present projecte.