Carrer Les agudes. Arbúcies.

Es tracta d’un habitatge unifamilair aïllat de 300 m² construïts, al terme municipal d’Arbúcies.

La fonamentació és de sabates contínues sota mur i sabates aïllades sota pilars de formigó. Els forjats son unidireccionals de biguetes autorresistent per al sanitari i forjats reticulars per a la resta de plantes. La coberta s’ha realitzat a base d’envanets de sostremort per la formació de les pendents.