Av Sant Jaume – Amposta

La present estructura correspon a un edifici d’habitatges de planta baixa (+4) i una planta soterrani, en total més de 6.500 m² de forjat. L’edifici està ubicat al terme municipal d’Amposta entre els carrers Ceuta, Europa i Av St Jaume.

Els sostres de les plantes pis s´han resolt amb sostre reticular de formigó armat, de cantell 30 cm ( 25+5), format per una retícula de 85x85cm amb nervis de 15 cm d’amplada. Degut a que a la planta soterrani existirà un aparcament, s’ha de garantir una resistència al foc de l’estructura superior a EF120, per tant el sostre de planta soterrani s’ha optat per aplicar un recobriment inferior de 5 cm i per tal de no perdre braç mecànic degut a les llums existents entre pilars, s’ha projectat un cantell major, de 35 cm (30+5). Pel que fa a la coberta s’ha resolt mitjançant una llosa massissa de 20 cm de cantell recolzada sobre parets de càrrega, això ens ha obligat a tenir molta cura en el càlcul del forjat inferior, en criteris de punxonament i deformació. Les volades en les plantes pis s’han projectat  massisses, de formigó vist, amb un cantell de 20cm.

Pel que fa als fonaments de l’edifici, s’ha optat per una fonamentació profunda mitançant pilots CPI-8, ja que el terreny existent tenia molt poca capacitat portant per poder fer uns fonaments superficials. Aquesta vegada el mur perimetral, en comptes de fer-lo a base de pilots, s’ha projectat un mur convencional de soterrani recolzat sobre pilots cada 2m, degut a que el cost d’execució és inferior.

A continuació podeu consultar els plànols més representatius del projecte: